"Hope is home, and the heart is free" (Enya). Di-alcohol / Alcohol-free 22/03/15 always.

25 November 2017

ymgynghori 3CHORD consulting


Lawnswyd brand ymgynghori 3CHORD gen i mewn modd anffurfiol yn nigwyddiad Club Soda yn Spitalfields, Llundain ar 25/11/17. Yno, roeddwn yn rhan o banel oedd yn trafod strategaethau byw'n ddi-alcohol. Ac i ganu'r delyn wrth gwrs!

I launched the 3CHORD consulting brand in a very informal way at the Club Soda Mindful Drinking event at Spitalfields, London on 25/11/17. I was attending as a guest speaker on a panel to discuss alcohol-free personal stories. And to play the harp of course!

Nod ymgynghori 3CHORD yw dod ag ystod o arbenigedd proffesiynol a gwybodaeth dechnegol i unrhyw prosiect, digwyddiad neu aseiniad, mewn unrhyw man ar unrhyw adeg. Galla'i ddim hawlio fy mod i'n hyfforddwr bywyd neu'n gynghorydd gyda chymhwysterau. Serch hynny, gallaf dynnu ar stori bywyd amrywiol dros ben, ac ar fy ngyrfa fel academydd, newyddiadurwr, swyddog datblygu yn y sector gwirfoddol, gweithiwr achos a cherddor. Gallaf ddod a perspectif i bob math o sefyllfaoedd, gan gynnwys rheoli creisus. 

3CHORD consulting aims to bring a wealth of professional expertese and technical knowledge to any given project, event or assignment, in any given time or place. I do not profess to be a qualified life-coach or counsellor. However, I am able to draw on an incredibly diverse life story and career as an academic, journalist, voluntary sector development officer, caseworker and musician. I can bring perspective to all sorts of situations, including crisis management.

Achlysur yfed yn feddylgar gan Club Soda, Spitalfields, Llundain

Club Soda Mindful Drinking Festival, Spitalfields, LondonMae ymgynghori 3CHORD wedi ei seilio ar werthoedd busnes di-syfl:
 • I helpu pobl, lle bynnag bo'r angen.
 • I hybu hapusrwydd a iechyd meddwl da, mewn byd creulon.
 • Ymroddiad llwyr at yr iaith Gymraeg.
 • Yr addewid i daclo bob sefyllfa'n rhydd o ddylanwad alcohol. 
 • Ewrop Unedig mewn byd decach. Dyw Brexit heb ddigwydd ym myd 3CHORD!

3CHORD Consulting is founded on unshakeable business values:
 • To help people, wherever the need arises.
 • To promote happiness and good mental health, in a cruel world.
 • Total commitment to the Welsh language.
 • The promise to tackle every situation free of the influence of alcohol.
 • An united Europe in a fairer world. Brexit hasn't happened in the world of 3CHORD!

Gweithgareddau 3CHORD hyd yma: 
3 CHORD activities to date:

 • Gorffennaf / July 2016: Cyfraniad ar lafar ac ar y delyn ar gyfer "Wedi'i Phennu yn Y Fenni", cynhyrchiad Telesgop ar gyfer BBC Radio Cymru. (Harp and spoken contribution to BBC Radio Cymru programme on Welsh cultural life in Monmouthshire)


Edrychaf ymlaen at drafod eich prosiect neu eich ymholiad!
look forward to discussing your project or enquiry!

Dr Carwyn Tywyn
ymgynghori 3CHORD consulting