"These moments given...are a gift from time" (Kate Bush)

1 January 2016

Gwaith Pwyllgor / Committee Work    Rwyf wedi gwasanaethu fel aelod neu ymddiriedolwr o'r pwyllgorau canlynol:
    I have served as a member or as a trustee of the following committees:

2017-2018

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r Gorllewin
Western Bay Regional Partnership Board

Rhwydwaith Sector Gwirfoddol (Castell-nedd, Abertawe a Phen-y-bont ar Ogwr)
Regional Voluntary Sector Network (Neath Port Talbot, Swansea and Bridgend)

2016- 
 
Y Bwrdd Rheoli, Y Stafell Fyw Caerdydd
Management Board, The Living Room Cardiff

2012-16

Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn Primary School, Porth Tywyn (Rhiant-llywodraethwr).
Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn, Burry Port (Parent Govenor).

2013-15
 
Rhwydwaith Plant Castell-Nedd Port Talbot
Neath Port Talbot Children’s Network. 

Pwyllgor Cenedlaethol Cymru, Home-Start UK (Hwylysydd).
Home-Start UK Wales National Committee (Facilitator). 

Rhwydwaith Cyfartaledd a Hawliau dynol, WCVA.
WCVA Equalities and Human Rights Network.

Grwp Strategol, "Sdim Curo Plant!"
“Children are Unbeatable” Wales Strategy Group

Pwyllgor Cenedlaethol, Plant yng Nghymru.
Children in Wales National Committee.

2011-13

Pwyllgor Cymru, Cymorth Cristnogol.
Christian Aid, Wales Committee.
  
Cronfa Addysg Dr Daniel Williams (Ymddiriedolwr Ex-officio)
Dr Daniel Williams Educational Fund (Ex-officio Trustee)
·  
Sefydliad James Pantyfedwen (Ymddiriedolwr Ex-officio)
James Pantyfedwen Foundation (Ex-officio Trustee)
·
2009-10

Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol, WCVA. 
WCVA Health and Social Care Network. 

2008
·        
Grwp Eirioli, Linc Amgylchedd Cymru. 
Wales Environment Link Advocacy Group.